Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнд мод үржүүлэгчдийн оролцоо чухал байна

Хэдийгээр Ойн агентлаг байгуулах талаар төрийн засгаас хурдтай ажиллаж байгаа ч түүний бүтцэд мод үржүүлэг, үр, тарьц, суулгац, ялангуяа хот суурин га...

Агроэкологийн мэдлэг олгох сургалт амжилттай явагдлаа

Энэ нь Монгол Улсын Байгаль орчны салбарт цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах чиглэлээр үнэтэй хувь нэмэр оруулж, жишиг ногоон байгууламж болон агро-о...

Тэрбум мод тарих санаачилгын хүрээнд жимс, жимсгэнийн мод тарих чиглэлээр Франц улсаас туршлага судална

Тэрбум мод тарих санаачилгын хүрээнд жимс, жимсгэнийн мод тарих чиглэлээр Францаас туршлага судална